• ymsgr:sendim?van@batdongsankmass.com0944 716 795
  • 25 Online
  • 1 Visitors

Điều kiện Sử dụng

Xin Quí vị hãy đọc cẩn thận trước khi sử dụng trang web này.

Hân hạnh chào đón Quí vị truy cập http://batdongsankmass.com. Mục tiêu của trang web là cung cấp các thông tin và dich vụ về bất động sản thương mại và công nghiệp. Nhằm đảm bảo môi trường không bị tấn công mạng và an toàn cho khách hàng truy cập trang web, chúng tôi đã thiết lập “Các điều kiện sử dụng” này. Bằng việc truy cập bất kể phần nào của trang web, Quí vị chấp nhận sự ràng buộc với các điều kiện và các điều khoản đề cập bất kỳ dưới đây. Nếu Quí vị không chấp thuận toàn bộ các điều kiện sử dụng, xin dừng sử dụng trang web này.

1. Thông tin các nhân: Thông tin về Quí vị sẽ được đưa vào Chính sách thông tin cá nhân của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin xem lại toàn bộ chính sách thông tin các nhân của chúng tôi.

2. Các đường liên kết: Nhằm thuận tiện cho Quí vị, trang web có thể chứa đựng nội dung, thông tin và dịch vụ từ các bên thứ ba và các đường liên kết tới các trang web của bên thứ ba, hoặc có thể chuyển tiếp Quí vị tới các trang web của bên thứ ba mà Quí vị quan tâm (Các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba). Dịch vụ và nội dung của bên thứ ba không nằm dưới quyền kiểm soát của Kmass, thì Kmass sẽ không chịu mọi trách nhiệm nào về những nội dung đó (Bao gồm độ chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ nội dung, dữ liệu, quan điểm, hoặc thông tin tư vấn), dịch vụ hoặc các trang web của bên thứ ba, bao gồm không giới hạn bất kỳ đường liên kết chứa đựng nội dung đó, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật đối với nội dung, dịch vụ hoặc các trang web của các bên thứ ba đó. Kmass cung cấp tin và dịch vụ của các bên thứ ba cho Quí vị chỉ với một mục đích như là một thuận tiện, và/hoặc việc truy cập tới nội dung và dịch vụ của bên thứ ba không có nghĩa là kmass chấp thuận nội dung và dịch vụ của nhà cung cấp, hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chính sách cá nhân của Kmass được áp dụng chỉ khi Quí vị truy cập trang web. Quí vị có thể phải tuân thủ các điều khoản, các điều kiện khác biệt và/hoặc bổ xung, và các chính sách cá nhân khi Quí vị truy cậphoặc sử dụng nội dung và dịch vụ của bên thứ ba. Nếu Quí vị truy cập tới, hoặcđược chuyển tiếp tới một trang web của bên thứ ba, Quí vị cần đọc chính sách cá nhân của trang web đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin các nhân nào. Kmass có quyền hủy bỏ đường liên kết hoặc các chương trình liên kết tại bất kỳ thời điểm nào. Kmass không thể và không đảm bảo độ chính xác, thẩm quyền, hiệu chỉnh, trung thực, trọn vẹn, và tính đúng lúc của nội dung và dịch vụ của bên thứ ba. Quí vị chịu trách nhiệm cho việc xác nhận thẩm quyền và độ tin cây của nội dung và dịch vụ của bên thứ ba.

3. Luật áp dụng: Trang web được Kmass kiểm soát tại văn phòng ở Hà Nội, Việt Nam. Như vậy, các điều luật của Việt Nam sẽ điều tiết các điều kiện sử dụng này, ngoại trừ các nguyên tắc hoặc các điều lệ của luật mà có thể tác động trực tiếp tới áp dụng của luật của quốc gia khác. Quí vị không thể hủy bỏ và phải chấp thuận vô điều kiện tuân thủ quyền xét xử của các tòa án của Việt Nam, đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan tới việc sử dụng trang web, hủy bỏ bất kỳ phản đối nào đối với nơi xử của bất kỳ tranh chấp tại các tòa án ở Việt Nam và không đồng ý với biện hộ hoặc khiếu nại tại bất kỳ tòa án Việt Nam mà tranh chấp được xét xử tại đó tại một địa điểm bất tiện. Việc sử dụng trang web không được phép trong bất kỳ đạo luật nào mà không áp dụng hiệu lực đối với toàn bộ các điều khoản của các điều kiện sử dụng này, bao gồm không giới hạn, của tiêu đề này.

4. Thông cáo bản quyền: Các tài liệu được cung cấp qua trang web bao gồm,  nhưng không giới hạn bởi, toàn bộ thông tin, đề mục, thông điệp, hình ảnh, ảnh, các minh họa, thiết kế, hình tượng, hồ sơ, tên thương mại, tài liệu đã đăng ký bản quyền, các chi tiết kỹ thuật, các danh mục liệt kê, tác phẩm văn học, thông tin kỹ thuật, quảng cáo, và nội dung hoặc tài liệu khác trên trang web, cũng như tổ chức và bố trí của trang web, được đăng ký bản quyền và bảo vệ của hiệp ước và luật bản quyền Việt Nam và quốc tế. Quí vị có thể truy cập, tải, và in các tài liệu trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân và không mang tính thương mại, tuy nhiên, bất kỳ ấn bản của trang web, hoặc các phần của trang web, phải được cung cấp bản quyền của chủ trang web cho các tài liệu đó. Không có quyền hạn, danh nghĩa hoặc quyền lợi của bất kỳ tài liệu được chứa đựng trên trang web được chuyển tới Quí vị như một kết quả của việc truy cập, tải hoặc in ấn những tài liệu đó. Ngoại trừ những qui định cụ thể khác, Quí vị có thể không sao chép, sửa đổi, phân bổ, truyền tải, trưng bày, sao lại, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phát sinh, khung của trang web khác, sử dụng trên bất kỳ trang web khác, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin được chứa đựng từ trang web. Sự ngăn cấm trước bao gồm, không giới hạn bởi, việc thựchiện “ Việc cắt nội dung màn hình” hoặc “Việc cắt dữ liệu” để lấy danh sách người sử dụng hoặc thông tin khác. Thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng hoặc được trình bày trên trang web kể cả thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ hoặc thương hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Kmass hoặc của một bên thứ ba. Không một thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng trong bất kỳ hình thức nào mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản trước của chủ thương hiệu hoăc dịch vụ đó.

Quí vị đồng ý rằng Quí vị sẽ không sử dụng trang web trong bất kỳ hình thức nào có thể hủy hoại, làm mất khả năng, quátải, hoặc làm suy yếu trang web hoặc cản trở bất kỳ việc sử dụng và sở thích trang web của bên nào khác.

Ngoại trừ sự cho phép bằng văn bản của Kmass, Quí vị đồng ý rằng Quí vị sẽ không truy cập hoặc cố tình truy cập các lĩnh vực được mã khóa, bảo vệ hoặc không xuất bản của trang web. Các cá nhân không được phép cố tình truy cập các lĩnh vực ngăn cấm của trang web có thể bị khởi tố.

Ngoại trừ sự cho phép bằng văn bản của Kmass, Quí vị đồng ý rằng Quí vị sẽ không tạo các đường liên kết từ bất kỳ trang web nào hoặc trang trong của trang web tới bất kỳ trang nào trong phạm vi trang web. Quí vị đồng ý rằng khi Kmass, bằng quyền quyết định và độc quyền  của mình, yêu cầu Quí vị bằng văn bản cắt bất kỳ liên kết hoặc các đường liên kết tới trang web, thì Quí vị sẽ thực hiện ngay.

Quí vị đồng ý rằng Kmass, bằng quyền quyết định độc quyền của mình và vào bất kỳ thời điểm nào, hủy việc truy cập và sử dụng trang web của Quí vị, hoặc bất kỳ phần nào đó, mà có thể báo hoặc không báo trước.

5. Truyền tải: Nếu Quí vị yết thị, đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung lên hoặc qua trang web, Quí vị đồng ý cung cấp sự thật, độ chính xác và tin trọn vẹn và không mạo nhận bất kể cá nhân nào hoặc thực thể nào và không đóng giả thành viên của Quí vị với bất kỳ cá nhân nào hoặc thực thể nào.

6. Quyền từ bỏ: Việc sử dụng của Quí vị và sự tín nhiệm vào các nội dung, thông tin hoặc dịch vụ cung cấp qua trang web này được cung cấp như những khái niệm cơ bản sẵn có. Kmass không đóng vai trò đại diện hoặc đảm bảo của bất kỳ hình thức nào với khía cạnh thích hợp, độ chính xác, thẩm quyền, hiệu chỉnh, trung thực, giá trị, sự trọn vẹn,hoặc tính đúng lúc của nội dung, thông tin hoặc dịch vụ đó. Kmass từ chối một cách rõ ràng toàn bộ vai trò đại diện và đảm bảo, bằng cả ý định lẫn hàm ý, bao gồm không giới hạn bảo đảm danh nghĩa, không vi phạm, hoặc đảm bảo mặc nhiên khả năng bán được của một sản phẩm hoặc sự thích hợp cho một mục đích cụ thể. Kmass không đảm bảo độ chính xác hoặc sự trọn vẹn của nội dung, thông tin, dịch vụ, đề mục, đồ họa, các đường liện kết hoặc các khoản khác được cung cấp qua trang web. Kmass có thể thay đổi trang web này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong thời gian mà Kmass cố gắng duy trì thông tin trên trang web này chính xác và hiện hành, Kmass không thể đảm bảo độ chính xác, sự trọn vẹn hoặc tính đúng lúc của thông tin. Thông tin bên trong trang web có thể chứa đựng độ không chuẩn xác về kỹ thuật hoặc các lỗi in. Kmass có quyền thay đổi, hiệu chỉnh và/ hoặc đổi mới thông tin chứa đựng bên trong trang web tại bất cứ thời điểm nào, và không cần thông báo trước.

Bất kỳ hồ sơ, chương trình hoặc tài liệu nào được tải xuống hoặc hình thức thu thập khác qua việc sử dụng trang web được thực hiện theo ý của Quí vị và là sự mạo hiểm ở Quí vị và Quí vị chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ hỏng hóc đối với hệ thống vi tính của Quí vị hoặc mất dữ liệu từ việc tải xuống gây ra của bất kỳ tài liệu nào đó.

7. Nghĩa vụ pháp lý: Không có trường hợp nào, Kmass sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với Quí vị cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc hỏng hóc bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, khó khăn hoặc hậu quả hỏng hóc và bao gồm mát lợi nhuận và mất doanh thu, xảy ra một cách trực tiếp hoặc một cách gián tiếp do bất kỳ lôi nào hoặc do sự bỏ sót hoặc do người sử dụng hoặc do sự tín nhiệm vào nội dung, thông tin hoặc dịch vụ nào đó,  sử dụng hoặc tác nghiệp của trang web, việc chậm hoặc mất khả năng sử dụng trang web, việc cung cấp của hoặc thiếu khả năng cung cấp các dịch vụ, hoặc việc sử dụng, sự tồn tại hoặc tín nhiệm vào bất kỳ nội dung, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp qua trang web, hoặc phát sinh khác từ việc sử dụng trang web, cho dù dựa vào hợp đồng, lỗi cá nhân, lỗi sơ suất, trách nhiệm cao hoặc trong trường hợp khác khi Kmass thông báo khả năng hủy hoại.

Nếu Quí vị không thỏa mãn với bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ liên quan hoặc với bất kỳ phần nào của các điều kiện sử dụng này. Biện pháp sử lý duy nhất và độc nhất của Quí vị là dừng sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan.

8. Chấm dứt: Quí vị đồng ý rằng Kmass có thể bằng quyền quyết định của mình và vào bất kỳ thời điểm nào chấmdứt việc truy cập và sử dụng trang web của Quí vị, hoặc bất kỳ phần nào, cho dùcó thông báo hoặc không thông báo trước.

9. Cập nhật: Kmass có quyền thay đổi trang web và các điều kiện sủ dụng này, tại bất kỳ thời điểm nào, vàcó thể duyệt lại các điều kiện sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc cập nhật yết tin này. Quí vị cần xem trang này thường xuyên để biết được các điều kiện sử dụng hiện hành và đã áp dụng bởi vì các điều kiện đó rằng buộc Quívị. Việc sử dụng trang web của Quí vị phải tuân thủ theo bất kỳ thay đổi nào cấu thành thỏa thuận của Quí vị để thực hiện và bị ràng buộc bởi điều kiện sử dụng như đã được thay đổi. Nếu bất kỳ thay đổi nào mà Quí vị không thể chấp nhận, thì việc tháo gỡ khó khăn duy nhất của Quí vị là dừng việc sử dụng trang web và dịch vụ liên quan.